اولین گزارش - هفتم

اولین گزارش!

خیلی سریع تعدادی هدف رو برای سال جدید میلادی ردیف کردم، قبل از اینکه سال جدید برسه! (ترکیبی از کار درست و سمبلاسیون با در صد پایین!)