«خواب» محسن چاوشی - هفتم Siebte

«خواب» محسن چاوشی

دو سال گذشت! دو سال از روزی که «پاروی بی قایق»ت Play شد و مرا به نوشتن مجبور کرد، گذشت! و من لحظه شماری کردم برای روزی که بتوانم «خواب»ت را بشنوم و…

برای محسن خان چاوشی - هفتم

برای محسن خان چاوشی

همین ابتدا بگویم که خان خطاب کردنت نه از سر تحقیر و تمسخر، که از برای درست جلوه دادن جایگاهت در دیدگاهم است!…